BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Tanıtım

Tıp Fakültemizin misyonu ;

Toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde,

İnsan sağlığını iyileştirme ve geliştirmeye yönelik, sürekli gelişime açık, akılcı ve yaratıcı düşünen, araştıran, iyi iletişim kuran, yüksek ve güncel klinik yeterlilikte, evrensel bilimsel nitelikleri karşılayan, tıp etiği ilkelerine sadık, insani değerleri ön planda tutan ve öncü hekimler yetiştirmek,

Bilimsel araştırmalar ve modern yönetim yaklaşımı ile desteklenen, çok merkezli yapımızın katkısıyla, zaman kısıtlaması olmayan, kaliteli ve özgün bir sağlık hizmeti sunmak,

İnsanlığın sağlık bilincini ve düzeyini yükseltmeye katkıda bulunmaktır.

olarak belirlenmiştir.

Vizyonumuz ise;

Tıp eğitimi, araştırmaları ve sağlık hizmeti açısından çekim merkezi olan, geliştirdiği değerlerle dünyada saygı duyulan, lider bir tıp fakültesi olmaktır.

 

Değerlerimiz;

Etik ilkelere uygunluk, Bilimsellik, İnsan haklarına duyarlı, Dinamik, Hukuka uygunluk, Çözüm odaklı, Üretken, Eşitlikçi ve Çevreci olarak belirlenmiştir.

Amaçların belirlenmesi için faaliyet alanlarımız ; eğitim, araştırma ve hizmet olarak belirlenmiştir.

 

EĞİTİM ALANINDAKİ GÜNCEL HEDEFLER

Bu amacı yerine getirebilmek için belirlenen güncellenmiş hedefler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Fakültemizin amaç ve hedeflerinin Haziran 2016 sonuna kadar dış paydaş katkı ve görüşlerini alınmasını sağlaması,
 2. Fakülte geliştirme programının Mart 2017 tarihine kadar hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş olması,
 3. Mezuniyet öncesi öğrencilerinin %95’inin WEB sayfası üzerinden takip edilebilecek şekilde akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı sisteminin Aralık 2017’ye kadar hayata geçirilmesini sağlamak,
 4. Uluslararası ve ulusal öğrenci/öğretim üyesi değişim programlarından her biri için önümüzdeki 5 yıllık sürede her yıl için 4 öğrenci ve 4 öğretim üyesinin yararlanmasının sağlanması,
 5. Mezuniyet öncesi öğrencilerinin geri bildirimlerinin Eylül 2016’ya kadar elektronik ortamda girilmesini, iyileştirilmesini, güncellenmesini, izlenmesini ve gerekli bileşenlere iletilmesini sağlamak,
 6. Programın yatay ve dikey entegrasyonunun Eylül 2017 tarihine kadar program değerlendirme unsurlarıyla geliştirilmesi sağlanması,
 7. 2016 yılında tanımlanan eğitim programının öğrenci merkezli yöntemlerinin 2016-2017 öğretim yılı içinde %95 uygulanmış olmasının sağlanması,
 8. 2016 Eylül’üne kadar mezunlarımızın %95’inin mezun takip sistemine girilmesinin sağlanması,
 9. 5 yıl içerisinde tıp eğitiminde tıp eğitim sistemimizin ülkemiz koşullarına göre geliştirerek (diğer tıp fakültelerinin % 5’i tarafından) model olarak benimsenerek uygulanmasını sağlamak,
 10. Eylül 2017’e kadar fakültemizin tüm dönemlerinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerimizin gözden geçirilerek belirlenen eksiklilerin giderilmesi, hata payının %0,5’in altına düşürülmesi ve soru bankasında bu niteliklere sahip en az 5000 müfredatın %20’sini kapsayacak soruların açıklamalı çözümleriyle birlikte birikmiş olmasının sağlanması,
 11. İntörn yönergesinin Temmuz 2016’ya kadar hazırlanmasını sağlanması,
 12. Fakültemizde Dönem IV-V süresi boyunca kanıta dayalı tıp uygulamalarının 2017-2018 öğretim döneminin başına kadar yaygın şekilde kullanımını sağlayacak programın hazırlanması.
 13. Mesleklerarası bakıuş açısı kazandırmak üzere var olan programımızın uygun yerlerinde eğitim aktivitelerinin 2017-2018 öğretim döneminin başına kadar hazırlanmış olması sağlanacaktır.
 14. Ölçme değerlendirmenin ölçme araçlarının matris’te (belirtke tablosu) belirtildiği gibi yapı ve kapsam geçerliliği göz önüne alınarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı yazı itibarıyla uygulamaya geçmesinin sağlanması.
 15. Fakültemizde kullanılmakta olan kuramsal soruların tamamının her sınav sonrasında zorluk ve ayırt edicilik indekslerinin hesaplanması suretiyle güvenirliklerinin test edilmesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı yazı itibarıyla uygulamaya geçmesinin sağlanması.
 16. Fakültemizde her öğrenci için 360 derece değerlendirme yönteminin kullanılmasıyla öğrencinin bireysel gelişimine katkı verilmeye 2016-2017 eğitim öğretim yılı yazı itibarıyla uygulamaya geçmesinin sağlanması.
 17. Fakültemizde tıp eğitimine katkı verecek olan simüle/standardize hasta ekibinin en az 12 kişi olacak şekilde 2017 Haziran ayına kadar hazırlanmış ve eğitilmiş olması sağlanacaktır. 

 

Araştırma alanında amacımız ;

Evrensel bilgi birikimine ve toplum gereksinimlerine katkıda bulunabilecek projeleri güncel yöntemler ve teknolojiyi kullanarak desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

Bu amacı yerine getirebilmek için belirlenen hedefler aşağıda sıralanmaktadır

 1. Kütüphanedeki kaynakların ve elektronik kaynak ulaşım kanallarının (abonelik, yazılım ve donanım) sayı ve çeşitliliğinin mevcut durum ve fakültemiz akademik kadrosunun güncel talepleri karşılaştırılarak Ocak 2011'e kadar aradaki fark %5 seviyesine indirilecektir.
 2. Anabilim dallarının araştırma, klinik ve tanı-tedavi hizmetleri alt yapıya ait mevcut olanaklarının sayı ve çeşitliliğinin güncel talepleri karşılaştırılarak Ocak 2011'e kadar aradaki fark belirlenecektir.
 3. Mevcut “Üretim ve Araştırma Merkezi”nin envanteri çıkarılarak, Ağustos 2010'a kadar üniversitemiz kapsamında başvurusu yapılan projelerin %95'inin ihtiyaçlarına cevap verecek kapasiteye ulaştırılması sağlanacaktır.
 4. Üniversitemiz tarafından desteklenen projelerin sarf malzemeleri proje kabulünün satın alma tarafından tamamlanması süresi Ocak 2011'e kadar  2 ayın altına düşürülecektir. 
 5. Üniversitemiz tarafından desteklenen projelerin “durum değerlendirme raporları”nın oranı 2011 yılı ocak ayına kadar %95'e çıkarılacaktır.
 6. Üniversitemiz tarafından desteklenen projelerin proje bitim tarihini takiben 1 yıl içinde poster, sözel sunum, makale gibi bilimsel literatürde yer alabilecek bir formata dönüştürülme oranı 2011 yılı sonuna kadar %95'e çıkarılacaktır.  
 7. Destek talebinde bulunan projelerin destek alma oranları Ekim 2012'ye kadar % 95 oranına çıkarılacaktır.
 8. Üniversitemize ait olmak üzere 2013 yılı Ocak ayına kadar özellikle sağlık hizmetlerine yönelik hizmet üreten bir teknokent kurulması işlemleri tamamlanacaktır.


Hizmet alanında amacımız ;

Kaliteli, özgün ve uluslararası standartlara uygun, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunmaktır.

Bu amacı yerine getirebilmek için belirlenen hedefler aşağıda sıralanmaktadır

•  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı hizmet veren tüm merkezlerde poliklinik ve yatan hasta memnuniyetinin 2011 yılı sonuna kadar %98 üzerine çıkartılması.

•  Her anabilim/bilim dalında hizmet almak için başvuran hastalar tarafından ihtiyaç hissedilen tüm özelleşmiş hizmet ünitelerinin 2015 yılı sonuna kadar kurulması.

•  Tıp fakültemizde hizmet veren tüm ünitelerde çalışmakta olan hekim ve hekim-dışı nitelikli* sağlık personeli gereksiniminin 2011 yılı sonuna kadar %90 oranında karşılanması (nitelikli; ülkemizde kabul edilen standart eğitimi almış olan ilgili sağlık personeli).

•  Kurumun gelir getiren tüm bileşenlerinin sürekliliğinin sağlanması, kritik bileşenlerin hayatiyetinin korunması şartıyla tıp fakültesi tarafından sağlanan girdinin fakültemizde çalışan tüm personelin gelirinin ölçülebilir performans kriterlerine göre ülkemiz koşullarındaki en üst eşdeğer konumuna 2015 yılı sonuna dek çıkartılması.

•  Tıp fakültesi kapsamında hizmet vermekte olan tüm ünitelerin iletişim teknolojilerinin ve tanısal inceleme yapan tüm ünitelerin tanısal araç teknolojilerinin en üst eşdeğer konumuna 2015 yılı sonuna kadar getirilmesi.

•  Tıp fakültemizde çalışmakta olan tüm personelin görev tanımlarının iş yükü, eğitim gereksinimleri ve iş riskleri göz önüne alınarak ulusal iş kanunları çerçevesinde 2013 yılı başına kadar tanımlanarak duyurulması.

•  Tıp fakültemizde hizmet vermekte olan nitelikli idari ve sağlık personeli güncel kaybının 2015 yılı sonuna kadar mücbir kayıp oranına indirilmesi.

•  Tıp fakültemizde hizmet vermekte olan personelin ücret dışı motivasyonlarının %99'a 2013 yılı sonuna kadar çıkartılması.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan