BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Tanım:

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji yoğun bakım ileri klinik uygulamalar sertifika programıdır.

Giriş ve Hedefler:

Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan hastaların her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Bu durum akut kardiyak olayların da artmasına neden olmakla beraber, erken tanı, uygun tedavi ve takibin etkin olarak yapılabileceği, en son teknolojik gelişmelerin yer bulduğu (kardiyak) yoğun bakım ünitelerinin oluşturulmasını da zorunlu hale getirmektedir.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde gerçekleştirilecek olan toplam 2 yıllık “Kardiyoloji Yoğun Bakım Sertifika Programı” nda, kardiyoloji uzmanlarının yoğun bakım spektrumundaki tüm hastaların tanı, tedavi ve takiplerini en üst düzeyde öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla, kardiyoloji yoğun bakım uygulamaları dışında, yoğun bakım takibi yapan diğer tüm bölümler (anestezi, kalp-damar cerrahisi, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları) ile entegre şekilde bir program yürütülecektir. Program boyunca, teorik olarak kardiyoloji ve kardiyak yoğun bakım konusundaki güncel bilgiler ders olarak anlatılacak, kardiyoloji bölümünde yapılan tüm teorik eğitim ve toplantılara konuşmacı ve dinleyici olarak katılım sağlanacaktır. Pratik eğitimde, mesai saatlerinde ve günlük hasta vizitlerinde kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyelerinin eşliğinde, ayrıca nöbetlerde kardiyolojik uygulamaların tümüne aktif katılım sağlanacaktır. Ayrıca, kalp damar cerrahisi, anestezi, iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümlerinde rotasyon yaptırılarak diğer yoğun bakımlardaki hasta takibi konusunda tecrübe sağlanacak ve bu bölümlerdeki klinik uygulamalara katılım sağlanacaktır. Program boyunca araştırma ve çalışmalara da destek verilecektir.

Program Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu sorumluluğunda kardiyoloji ana bilim dalımızdaki tüm öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir. Programı bitiren uzmanlarımıza, sözlü sınav neticesinde Türk Kardiyoloji Derneği ve Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından da onaylı şekilde, kurumumuzdan tasdikli bir sertifika verilecektir.

Öğrenim Hedefleri:

Programda boyunca öğrenim hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

Anestezi yoğun bakımı rotasyon hedefleri (2 ay) :

i) yüzeysel ve derin sedasyon sağlanması

ii)zorlu entübasyonların yönetimi ve trakeotomi işlemi

iii)entübe hasta izlemi ve karşılaşılan sorunların yönetimi, kan gazı değerlendirmesi, ventilatör ayarları

iv)ekstübasyon sürecinin yönetimi

v) post-operatif komplikasyonların tanınması ve yönetimi

v) post-operatif yatak başı yapılacak (vasküler) işlemlerde yer alma

Kalp-damar cerrahisi anabilim dalında rotasyon hedefleri (15 gün):

i) kardiyak operasyonları izleme ve operasyonda dikkat edilecek hususları kavrama

ii) kalp nakli de dahil olmak üzere kardiyovasküler operasyonların pre-operatif sürecini öğrenme ve postoperatif takipleri

iii) açık kalp operasyonları sonrası dönemde (post-operatif) takip edilmesi gereken hususlar (göğüs tüpü drenajlarının izlemi, invaziv monitörizasyon takibi ekstübasyon süreci)

iv) post-operatif komplikasyonların tanınması

iv) post-operatif yatak başı yapılacak (vasküler) işlemlerde yer alma

vi) Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) ve ventriküler asist device (VAD) uygulamaları ve takibi

NOT: Açık kalp ameliyatlarının post-operatif izlemi anestezi yoğun bakımımızda yapılmaktadır

İç hastalıkları anabilim dalında rotasyon hedefleri (1 ay):

i) enfeksiyon hastalıkları bölümünün kontrolünde, cerrahi proflaksi, post-operatif enfeksiyonların tanınması, hastane içi özellikle de yoğun bakım enfeksiyonlarının tedavi ve yönetimi

ii) yoğun bakım hastalarında gastrointestinal problemlerin (konstipasyon, diare, ileus, mezenter iskemisi, gastrointestinal kanama gibi) tanınması ve yönetimi

iii) yoğun bakım hastalarında nutrisyon yönetimi

iv) yoğun bakımda gelişen akut renal yetmezliğin yönetimi (hemodiyaliz, hemofiltrasyon, ultrafiltrasyon uygulamaları )

v) yoğun bakım ünitesinde sıvı-elektrolit dengesi tedavisi

Göğüs hastalıkları anabilim dalında rotasyon hedefleri (15 gün):

i) akciğer grafisi, akciğer tomografisi yorumu, acil durumların tanınması

ii) KOAH ve astım akut ataklarının tanınması, tedavisi ve takibinin yapılması

iii) solunum yetmezlikli hastanın yönetimi

iv) hastane / yoğun bakım kökenli pnömoni tanısı, tedavisi ve takibi

v) torasentez uygulamaları

Program boyunca kardiyoloji ana bilim dalındaki tüm klinik uygulamalara katılım sağlanacaktır. Ayrıca kliniğimizde, invaziv ve non-invaziv görüntüleme ve uygulamalarla ilgili olarak birer aylık rotasyon uygulanacaktır.

1 aylık invaziv görüntüleme ve uygulamalar rotasyonunda hedefler:

i) Arteryel ve venöz giriş yolları ve uygulamaları

ii) Santral kateter uygulamaları

iii) İnvaziv hemodinamik takip

iv) Koroner anjiografi, anjioplasti, perkütan mitral valvuloplasti, ASD/VSD kapatılması, transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI), perikardiyosentez, intraaortik balon pompası uygulamalarında gözlemci olmak ve bu işlemler sonrasında hasta izleminde dikkat edilecek hususların öğrenilmesi

vi) Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları ve sonrasındaki hasta izlemi

1 aylık non-invaziv görüntüleme rotasyonunda hedefler:

i) Transtorasik ekokardiyografi yapma ve yorumlama

ii) Transözefagial ekokardiyografi yapma ve yorumlama

iii) Kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi yorumlama

iv) 3 boyutlu ekokardiyografi yorumlama konusunda pratik bilgiler

v) Akut sağ ve sol kalp yetmezliği, akut kapak patolojileri gibi mekanik komplikasyonların, aort diseksiyonu, kalp tamponadı gibi acil kardiyak patolojilerin tanınması

Program boyunca anlatılacak temel teorik derslerin başlıcaları aşağıda sunulmuştur;

 1. Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu: Kararsız anjina, ST yükselmesiz miyokart enfaktüsü
 2. Prof. Dr. Bülent Özin: Acil durumlardaki elektrokardiyografi yorumu
 3. Prof. Dr. Aylin Yıldırır: Akut ST yükselmeli miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları
 4. Prof. Dr. Melek Uluçam: Transtorasik ekokardiyografi yorumlama
 5. Prof. Dr. Elif Sade Akdoğan:  3 boyutlu ekokardiyografi yorumlama
 6. Prof. Dr. Bahar Pirat: Transözefagial ekokardiyografi yorumlama
 7. Prof. Dr. Serpil Eroğlu: Kontrast ekokardiyografi, dobutamin stres ekokardiyografi yorumlama
 8. Prof. Dr. Alp Aydınalp: İnvaziv koroner girişimler ve takibi
 9. Doç. Dr. Kaan Okyay: Kardiyak hemodinamik değerlendirme
 10. Doç. Dr. Uğur Abbas Bal: Yatak başı girişimler
 11. Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emir Karaçağlar: Kardiyak arrest ve kardiyojenik şok yönetimi
 12. Dr. Öğr. Üyesi Dr. Orçun Çiftçi: Geçici –kalıcı kalp pili uygulamaları ve takibi
 13. Dr. Öğr. Üyesi Dr. Kerem Can Yılmaz: Akut ve kronik kalp yetmezliği yönetimi

Yukarıda belirtilen derslerin dışında, her gün yapılan sabah ve akşam vizitlerinde hastanın kliniğine uygun olarak yatak başı hasta tartışmalarına yer verilecektir. Ayrıca program süresince, kliniğimizde sürekli bir uygulama olan Salı ve Cuma günlerinde makale, seminer anlatımları ve aylık mortalite toplantılarına aktif katılım sağlanacaktır.

Başvuru koşulları:

Program tıp fakültelerinden veya eğitim araştırma hastanelerinden kardiyoloji uzmanlığını almış tüm adaylara açıktır.

Başvurular, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı adresine bizzat veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyelerimizden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve uygunluğu adaylara bildirilecektir. Başvurusu uygun görülen adaylar, bölümümüzde kardiyoloji uzmanı statüsünde 2 yıllık programa başlayabilecektir.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler:

 1. Dilekçe (iletişim bilgilerini içerecek şekilde)
 2. Özgeçmiş
 3. Tıp diploması, uzmanlık belgesi, sertifikalar
 4. 2 adet fotoğraf
 5. Nüfus cüzdanı sureti
 6. Erkek adaylar için askerlik yaptı / tecil belgesi
 7. T.C vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de hekimlik yapabileceğini gösterir belge
 8. Adayların Devlet Hizmet Yükümlülüğünün olmaması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Taşkent Caddesi 77. Sok. No:11, 06490, Bahçelievler, Ankara

Bölüm Adresi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, C blok, 2. Kat

Fevzi Çakmak Caddesi, 10. sokak No:45, Bahçelievler, Ankara, Türkiye

Telefon: (312) 212 90 65  / 2221   

Faks: (312) 221 37 59

Başvuru sekreteryası: Dekan Sekreteri Ebru Özcan