Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Halk Sağlığı Anabilim DalıEnglish
Kuruluş Tarihi 01/01/1994

İletişim Bilgileri
79. Sokak 7/6 Bahçelievler 206490/ Ankara Tel: 0 312 2120434 /2151-2152

Bölüm Sekreteri: Ceylan Haberal Dilek

Genel Bilgiler

Halk Sağlığı Anabilim Dalında verilen eğitimlerin amacı, Türkiye’de çağdaş halk sağlığı uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, Türkiye’de gündemde olan sağlık sorunlarının araştırılması, tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması ile bu sorunlara tanı koyabilen ve çözüm önerileri getirebilen hekimler yetiştirmek anabilim dalımızın öne çıkanamaçları arasındadır.

GÖREVİMİZ

Görevimiz bilgilendirme, öğrenme, öğretme, araştırma, keşfetme, eğitim ve iletişim yoluyla toplum sağlığını geliştirmektir. Görevimizi gerçekleştirebilmeye yönelik araştırmalar ve yükseköğrenim yoluyla bilgi üretmek, kanıta dayalı bilgiyi toplum sağlığının iyileştirilmesi amacıyla topluma, tıp fakültesi öğrencilerine, diğer sağlıkla ilgili disiplin mensuplarına, karar vericilere, yöneticilere ve uygulayıcılara iletmek için çalışmalarda bulunmaktır.

AMAÇLARIMIZ

•  Öğrencilere, halk sağlığı bilim insanlarına, uygulayıcılarına, yöneticilerine ve liderlerine en üst düzeyde eğitim sağlamak,
•  Ülkemizin ve dünyanın sağlık düzeyinin iyileştirilmesine neden olan yaklaşımların, yeniliklerin, geliştirilmesini sağlamak,
•  Halk sağlığının ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
•  Sağlığın temel insan hakkı olduğu bilincini arttırmak ve sağlık bilgilerinin yayılmasını, uygulamalara yansımasını sağlamak amacıyla çeşitli disiplin ve sektörlerle kamu politikası tartışması yaratmaktır.

Halk sağlığı alanı doğası gereği birden çok disiplini ilgilendirmektedir. Epidemiyoloji ve biyoistatistik gibi ana niceliksel disiplinler temel sağlık sorunlarının toplumda görülen etkilerinin incelemektedir. Halk sağlığı, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlıkla ilgili davranışların toplumsal etkilerini daha iyi anlamak ve kamuyu bilgilendirebilmek için özellikle de sosyal bilimleri yakından izlemek, bu alanda çalışanlarla yakın işbirliği yapmak durumundadır. Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak temel amacımız doğrultusunda; ’Kadın sağlığı, Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet, Üreme Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Adölesan ve Gençlerin Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Engellilerin Sorunları ve Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Kronik Hastalıklar, Çevre sağlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Ruh Sağlığı, Okul Sağlığı, Beslenme’ konularında disiplinler arası işbirliği sağlayarak Türkiye’nin temel sorunlarının saptanması, doğrultusunda çalışmalar yürütmek ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde gerekli savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

HEKİMLER ve TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN HALK SAĞLIĞI

Hekimler;
•  Toplum sağlığı ve bireylerin sağlığı için önemli görevler üstlenmekte ve sorumluluk taşımaktadırlar.
•  Tüm toplumun sağlığını tehdit eden durumlarda hazırlıklı olmak zorundadırlar (örneğin; salgınlar, afetler vb).
•  Başlıca risk faktörlerinin (tütün kullanımı, aşırı alkol tüketimi, fiziksel inaktivite, obezite) hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini de dikkate alarak sağlık için gelecekteki olumsuz sonuçlarını önlemeye yönelik önerilerde bulunabilmelidirler.
•  Toplumda yaygın olan hastalıkların, halk sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin görülme sıklığının azaltılmasına yönelik önlemler alınması için öneriler geliştirerek karar vericiler ve toplumda farkındalık, duyarlılık yaratmak amacıyla savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirebilmelidir.

Belirtilen nedenlerle, tıp fakültesi öğrencilerinin halk sağlığı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanmalıdır.

Mezuniyet öncesi eğitim
 
Mezuniyet öncesi eğitimde, Tıp Fakültesi’ne yönelik Dönem I, Dönem III ve Dönem VI öğrencilerine eğitim verilmektedir.

1-TIP FAKÜLTESİ

DÖNEM I

Dönem I, 6. Ders kurulu (Tıp ve İnsan)’nda anabilim dalımız tarafından toplam 21 saat ’sosyal ve koruyucu hekimlik’ dersi verilmektedir. Bu kurulun amacı öğrencilerin toplumdaki sağlık sorunlarını tanıyabilmelerini sağlamak, sağlığın geliştirilmesi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için uygulanması gereken koruyucu hekimlik ilkeleri ile halk sağlığı temel kavramlarını öğretmektir. Bu kurulda verilen sosyal ve koruyucu hekimlik dersinin konu başlıkları şunlardır:
• Hastalık, kavram ve önemi
• Sağlık hizmetleri ve ilkeleri
• Türkiye’de sağlık örgütlenmesi
• Temel beslenme ve sorunlar
• Çocuk sağlığı ve genel sorunları
• Kadın Sağlığı ve genel sorunları
• Toplumsal Cinsiyet
• Çevre ve sağlık ilişkisi
• Küresel çevre sağlığı sorunları
• Tütün ve Sağlık
• Sağlıkta öncelikli gruplar
• Küreselleşme ve sağlık
• Sağlıkla ilgili uluslar arası kuruluşlar

Dönem III

Dönem III, 1.ders kurulu Halk Sağlığı ders kurulu olup halk sağlığı anabilim dalı tarafından 18 saat ’araştırma teknikleri’, 20 saat ’epidemiyoloji’ ve 29 saat ’sosyal ve koruyucu hekimlik’ dersi verilmektedir. Bu kurulun amacı öğrencilerin Türkiye ve Dünyadaki halk sağlığı problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilmeleri için epidemiyolojinin temel ilkelerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
Bu kurulda halk sağlığı anabilim dalı tarfından verilen dersler ve konu başlıkları şu şekildedir:
Epidemiyoloji
•  Epidemiyolojiye giriş
•  Toplumu tanımada kullanılan ölçütler
•  Sağlık Göstergeleri
•  Bildirim ve Sürveyans sistemleri
•  Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi
•  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) epidemiyolojisi
•  Salgın incelemesi
•  Beslenme epidemiyolojisi
•  Kronik hastalıkların epidemiyolojisi
•  Tüberküloz epidemiyolojisi
•  Toplum ruh sağlığı epidemiyolojisi
•  Kanser epidemiyolojisi
•  Afet epidemiyolojisi
 
Araştırma teknikleri
•  Araştırmaların Sınıflandırılması
• Gözlemsel ve deneysel araştırmalar
•  Tanımlayıcı araştırmalar
•  Kesitsel araştırmalar
•  Vaka-kontrol araştırmaları
•  Kohort araştırmaları
•  Müdahale araştırmaları
•  Metodolojik araştırmalar
•  Saha Taramaları
•  Araştırma planlaması ve örnek seçimi
•  Araştırmalarda veri kaynakları ve anket yöntemi
•  Verilerin sunulması, tablo ve grafik yapım kuralları
 
Sosyal ve koruyucu hekimlik
•  Dünyada ve Türkiye'de sağlıkta reform
•  Sağlık yönetimi ve sorunları
•  Ulusal çocuk sağlığı politikaları
•  Okul sağlığı
•  Kadın Sağlığı/Üreme sağlığı
•  İş sağlığı ve iş güvenliği
•  Çevre kirlenmesi
•  Ağız diş sağlığı ve sorunları
•  Yaşlılık dönemi ve sorunları
•  Sağlıkta eşitsizlikler
•  Engellilik ve sorunları
•  Turizm sağlığı
•  Sağlığı geliştirme
•  Gıda güvenliği
• Ergonomi ve Sağlık

Dönem VI

Halk Sağlığı (Kırsal hekimlik) Stajı

Bu stajın amacı, hekim adaylarını, Türkiye'deki sağlık örgütlenmesi örneğinde, öncelikli sağlık sorunlarını ve bunları etkileyen psikososyal ve ekonomik faktörleri birey, aile ve toplum düzeyinde tanımlayabilen; sistemin işleyişini öğrenebilen; mezun olduğunda sağlık sistemi içindeki kurumsal ve bireysel konumunu öngörebilen; hasta-hekim ilişkilerini ve toplumda bireysel, disiplinler arası ve sektörel işbirliğinin önemini kavrayan bir hekim olarak yetiştirmektir.
Hekim adayları mezuniyet sonrası hekimlik yapabileceği kurumların, ortamların, işleyiş ve yönetime ilişkin mekanizma ve sorunlarını bu süre içerisinde örnekleri üzerinden öğrenebilmeli ve gelecekteki hekimlik yaşamına bilgi ve beceri düzeyinde adapte olabilme sürecini bu eğitim döneminde denemliyerek yaşayabilmelidir. Bu bağlamda, bu staj süresince, hekimlerin mezuniyet sonrası istihdamları dikkate alınarak, Ankara'da bulunan birinci basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşları tanımaları ve çalışmaları sağlanmaktadır. Bu çalışmalarında öğrencilere rehberlik etmek üzere bir staj dosyası hazırlanmış olup bu dosya kapsamında güncel mevzuat ve halk sağlığı yaklaşımında önemli olan konular yer almaktadır. Eğitim programının bir parçası olarak her Cuma saat 13.30 ’ 17.00 arasında o ay staja gelen bütün öğrencilerin katıldığı toplantılarda haftalık stajın değerlendirilmesinin yanı sıra ’Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları, Türkiye'de sağlık örgütlenmesi ve sağlıkta dönüşüm programı, temel sağlık hizmetleri, kadın sağlığı,üreme sağlığı, aile planlaması, sağlık uygulama tebliği (SUT), işçi sağlığı ve iş güvenliği, kronik hastalıklar vb.konuları ilgili öğretim üyeleri tarafından seminerler şeklinde intörnlerle tartışılmaktadır.


’Aile Planlaması danısmanlığı ve Rahim İçi Araç (RIA) uygulama becerisi’ kursu,

Kadın hastalıkları ve doğum stajının son iki haftasında ’Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezinin - BÜKÇAM’ sorumluluğunda, Halk Sağlığı AD ve BÜKÇAM ekibi tarafından ’Aile Planlaması danısmanlığı ve Rahim İçi Araç (RIA) uygulama becerisi’ kursu verilmektedir. Kurs 10 iş günü sürmektedir. Öğrenciler teorik ve önce modeller üzerinde daha sonra kliniklerdeki uygulamalı kursu tamamlayarak Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeleri doğrultusunda mezuniyetlerini takiben ’AP Danışmanlığı ve RİA uygulama Sertifikası’ almaktadırlar.

2-DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR
Diş hekimliği Fakültesi Dönem III, II. Ders kurulu (toplum ağız diş sağlığı) içerisinde epidemiyolojik araştırma yöntemlerinin anlatıldığı 15 saatlik ’halk sağlığı’ dersi verilmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Bölümü 2. Sınıf öğrencilerine bir dönem haftada 2 saat ’Epidemiyoloji, araştırma teknikleri ve Biyoistatistik’ dersi verilmektedir.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 2.sınıf öğrencilerine Sağlık ve Hastalık Nedenleri, Sağlık Yönetimi, Çevre Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Üreme Sağlığı, Ana Sağlığı ve Aile Planlaması, Bulaşıcı Hastalıklar, Kronik Hastalıklar, Yaşlılık, Kanser ve Korunma, Beslenme, Okul Sağlığı ve diğer Halk Sağlığı konularında bir dönem haftada 2 saat ders verilmektedir.


Mezuniyet sonrası eğitim
 
1-HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ASİSTAN / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİMİ
 
Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin amaçları:   Bir hekime hizmet verdiği toplumun sağlığını koruma, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

Halk sağlığı uzmanlık eğitiminin süresi :   2009/15153 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne göre halk sağlığı uzmanlık eğitimi 4 yıldır.

Halk sağlığı uzmanlık alanının tanımı:  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 'Halk Sağlığı Uzmanının Görev Tanımı ve Analizi' Ankara, 1992. Daha sonra bu tanım Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından (2002) aşağıdaki son şekline getirilmiştir;

Halk Sağlığı / Toplum Hekimliği uzmanının görevleri; Toplumun sağlık düzeyini, varolan ve gelişebilecek sorunlarını, bu sorunların nedenlerini ve toplumun sağlık gereksinimlerini bilimsel teknikler kullanarak saptamak; Halk sağlığı politikaları geliştirerek çözümler üretmek; Halk sağlığı programlarının kontrol ve değerlendirmelerini yapmak, bu programların yürütülmesinde görev almak; Sağlık hizmetlerinin her kademesinde yöneticilik yapmaktır.
Bu görevlerini yerine getirebilmek için halk sağlığı uzmanı, bilgi kaynaklarına erişir, veri toplar ve değerlendirir. Yönetimle ilgili olarak planlama, örgütleme, personel kullanımı, yürütme, denetleme, eşgüdüm, bütçe yapma ve hizmetleri değerlendirme işlerini yapar.
Halk sağlığı uzmanı araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin sunumunda, salgınların incelenmesinde, halkın sağlık eğitiminde ve halk sağlığı laboratuvarlarının işletmesinde doğrudan görev alır.
Halk sağlığı uzmanı aşağıdaki alanlarda bilgi ve beceri sahibidir:
Afetler / kazalar ve yönetimi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, çevre hekimliği, çocuk ve ergen sağlığı, epidemiyoloji, is sağlığı, kadın sağlığı / üreme sağlığı ve aile planlaması, kazalar ve yaralanmalar, kronik hastalıklar ve engellilik, laboratuvar hizmetleri, okul sağlığı, ruh sağlığı, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, toplum beslenmesi ve yetişkin sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi ve sağlık, tıp için sosyal bilimler.

Halk sağlığı uzmanlık eğitimi programı süresince yerine getirilmesi gerekenler;

1- Rotasyon programlarını tamamlama
2- Anabilim dalı ya da alan çalışmaları sırasında anabilim dalının eğitim etkinliklerine aktif olarak katılma
      •   Makale sunumu
      •   Seminer sunumu
3-Araştırma görevlileri için yürütülen sürekli eğitim programlarına katılma
4-Anabilim dalında yürütülen projelerde aktif olarak çalısma
5-Anabilim dalının tıp fakültesi öğrenci eğitimlerine aktif olarak katılma
     •  Intern eğitimine aktif olarak katılma
     •  Dönem III ders kurullarında grup çalısmalarına aktif olarak katılma
6-Bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum vb) katılma
7-Bilimsel yayın yapma
8-Bir tez çalışması yapması ve tez raporunu sunması
9-Halk sağlığı uzmanlık sinavında başarılı olması

Halk sağlığı uzmanlık tezi:   Her araştırma görevlisi, en geç 3. yılının başında tez önerisini bir proje olarak anabilim dalına sunmak zorundadır. Anabilim dalı akademik kurulu, tez ile ilgili değişiklik önerilerinde bulunursa araştırma görevlisi önerilen değişiklikleri yaptıktan ve anabilim dalı akademik kurulu tez projesini kabul ettikten sonra tez çalışmasına başlayabilir. 

2-HALK SAĞLIĞI DOKTORA EĞİTİMİ

Halk sağlığı doktora eğitim programı 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde başlamıştır. Öğrenciye, halk sağlığı temel bilgilerini kazandırarak, bağımsız araştırma yapabilme, bunların sonuçlarından hareketle halk sağlığı alanına giren olayları, bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilme, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak. Bu sentezden hareketle, halk sağlığı sorunlarının çözümü için gerekli adımları belirleme ve girişimlerde bulunabilme becerilerini kazandırmaktır. 

Programın Süresi ve Koşulları:
Halk Sağlığı doktora programı sekiz yarıyıldan oluşan program şeklindedir. İlk dört yarıyıl yeterlilik, kalan dört yarıyıl tez dönemidir. Programa kaydolan ve programda yer alan dersleri Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda başarı ile tamamlayan ve yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler tez dönemine geçerler.
Yöntem
Program, günümüz çağdaş halk sağlığı anlayışının öğrenciler tarafından özümsenmesini sağlamak, Türkiye'de ve Dünyada önemli halk sağlığı sorunu olan sağlık ve sağlıkla ilgili olaylar konusunda araştırmacı ve çözüm önerileri üretebilen öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif katılımlı ve karşılıklı iletişim yöntemlerine ağırlık verilerek yürütülür. Eğitimin etkinliliğini artırmak için bu programda, öğrencilerin halk sağlığı alanında güncel yayınlar konusunda son derece güçlü olan Başkent Üniversitesi Kütüphanesi, internet, uluslararası kuruluşlar gibi bilgiye erişim yollarını etkin ve etkili kullanımları tasarlanmıştır. Ayrıntılı Doktora programına buradan erişebilirsiniz:

3-HALK SAĞLIĞI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Halk Sağlığı yüksek lisans programı ile öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile dünyada ve Türkiye'de mevcut veya olası halk sağlığı sorunlarını tartışabilmeleri ve uygun çözüm önerileri geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.  Halk Sağlığı yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olabilir. 

Programın Süresi ve Koşulları
Halk Sağlığı yüksek lisans programı dört yarıyıldan oluşan, tezli ya da tezsiz program şeklindedir. Tezli programa kaydolan ve programda yer alan dersleri Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçerler. Dört yarıyıllık tezsiz programa kaydolan ve programda yer alan dersleri Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda başarı ile tamamlayan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanmak için dört yarıyıl sonunda bir yeterlilik sınavına girerler.

Yöntem
Program, günümüz çağdaş halk sağlığı anlayışının öğrenciler tarafından özümsenmesini sağlamak, Türkiye'de ve Dünyada önemli halk sağlığı sorunu olan sağlık ve sağlıkla ilgili olaylar konusunda araştırmacı ve çözüm önerileri üretebilen öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif katılımlı ve karşılıklı iletişim yöntemlerine ağırlık verilerek yürütülür. Eğitimin etkinliliğini artırmak için bu programda, öğrencilerin halk sağlığı alanında güncel yayınlar konusunda son derece güçlü olan Başkent Üniversitesi Kütüphanesi, internet, uluslararası kuruluşlar gibi bilgiye erişim yollarını etkin ve etkili kullanımları tasarlanmıştır. Anabilim Dalının, pek çok aktivitelerinde olduğu gibi, özellikle mezuniyet sonrası eğitimlerde uluslararası ve ulusal kuruluşlar, diğer üniversiteler, çeşitli disiplinler ve sektörlerle iletişim ve işbirliği çalışmaları, projeleri mevcuttur. Diğer taraftan Avrupa Birliği ECTS kredi sistemine dâhil olma konusundaki çalışmalar da devam etmektedir. Ayrıntılı Yüksek Lisans programına buradan erişebilirsiniz.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Sağlık Müdürlüğü ile yakın iletişim ve işbirliği ile mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının alan çalışmalarını yürütmektedir. Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri üniversitenin akademik ve idari bölümlerinde görev almaktadır. Bunlar Başkent Üniversitesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetim Temsilciliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kadın Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Araştirma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdürlüğü’dür. Halk Sağlığı AD mensupları, BÜKÇAM ve diğer anabilim dalları işbirliği ile, İntern doktorlar için ’Aile Planlaması danısmanlığı ve Rahim İçi Araç (RIA) uygulama becerisi’ kursunu yürütmekte, yine benzer şekilde ’Dünya Sağlık Örgütü-Cenevre işbirliğinde’ ’implante edilebilen kontraseptiflerle ilgili olarak Türkiye dahil 6 ülkede yürütülen randomize faz 3 klinik araştırma; Ankara, Van, İzmir ve Manisa illerinde sağlık hizmeti sunanların ’güvenli düşükler ve medikal abortus’ konularında görüş ve algılarının değerlendirildiği epidemiyolojik bir araştırma; Gynuity Health Projects-NewYork işbirliğinde, Türkiye’de Ankara, İzmir ve Istanbul’da olmak üzere 4 klinik merkezde, mediKal abortus konusunda ’ randomize faz 3 klinik araştırma’ uluslararası projeler şeklide yürütülen araştırma örnekleri olup halk sağlığının çeşitli alanlarında pek çok ulusal araştırma projeleri de yürütülmektedir.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Ayşe N. Akın (Bşk.)
Prof. Dr. Rengin Erdal
Prof. Dr. Hediye Seval Akgün
Prof. Dr. Halil Necati Dedeoğlu
Yrd. Doç. Dr. Cihangir Özcan
Yrd. Doç. Dr. Elif Durukan (PhD)
Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur (PhD)
Öğr. Gör. Dr. Ü. Nihal Bilgili Aykut (PhD)
Psk. Öğr. Gör. Ezgi Türkçelik
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006